لیست گواهینامه‌ها

گواهینامه

 

 

گواهینامه‌های صلاحیت، مجوزهای حرفه‌ای و پروانه‌های فنی اخذ شده

 

 

 

نوع گواهینامه

رتبه/سطح

صادر کننده گواهینامه

اولین سال اخذ

1

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

(رتبه بندی)

پایه 1 بازرسی فنی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

1373

2

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

(رتبه بندی)

پایه 1 ژئوتکنیک

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

1373

3

پروانه فنی و مهندسی

تخصصهایمهندسی‌مواد و زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی

وزارت صنایع و معادن

1384

4

پروانه صلاحیت شرکتهای آزمایشگاهی

پایه 2 جوش

اداره کل راه و شهرسازی اصفهان

1391

5

پروانه صلاحیت شرکتهای آزمایشگاهی

پایه 2 بتن

اداره کل راه و شهرسازی اصفهان

1391

6

پروانه صلاحیت شرکتهای آزمایشگاهی

پایه 2 ژئوتکنیک

اداره کل راه و شهرسازی اصفهان

1391

7

گواهینامه ISIRI-ISO/IEC17025

در سطح ملی - در زمینه آزمونهای متالورژی و مصالح

مرکز تأیید صلاحیت ایران

1391

8

آزمایشگاه مورد تأیید از لحاظ ISO 17025

ISIRI-ISO/IEC 17025

شرکت ممیزی و صدور گواهینامه

DNW  اتریش

2014

9

گواهینامه ISIRI-ISO/IEC17025

در سطح ملی

درزمینه کالیبراسیون

مرکز تأیید صلاحیت ایران

1391

10

گواهینامه ISIRI-ISO/IEC17020

در زمینه بازرسی جوش و آزمایشهای غیر مخرب سازه‌های فلزی

مرکز تأیید صلاحیت ایران

1391

11

گواهینامه ISIRI-ISO/IEC17020

بازرسی مخازن تحت فشار

مرکز تأیید صلاحیت ایران

1391

12

گواهینامه ISIRI-ISO/IEC17020

بازرسی جایگاه‌های سوخت‌گیری

مرکز تأیید صلاحیت ایران

1393

13

گواهینامه ISIRI-ISO/IEC17020

بازرسی و نظارت بر آزمون‌های سیلندرهای گاز

مرکز تأیید صلاحیت ایران

1393

14

گواهینامه

ISO 9001:2008

بین المللی

BRS امریکا

2013

15

IWA2:2007

آموزش برون سازمانی

BRS امریکا

2013

16

QHSE-MS

ایمنی بهداشت و محیط زیست

BRS امریکا

2013

17

پروانه اشتغال به کار با پرتو

جهت کار با 7 منبع نیرو

سازمان انرژی اتمی ایران

1391

18

پروانه بازرسی کالا

بازرسی در سطح استان

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی

1391

19

پروانه بازرسی کالا

 

بازرسی در سطح ملی

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی

 

1395

20

تأییدیه حضور در وندور POGC

آزمایشگاه متالورژی و CTOD آزمایشگاه مصالح، ژئوتکنیک و آزمونهای غیرمخرب

شرکت نفت و گاز پارس POGC

1393

21

گواهینامه تأیید صلاحیت شرکت ملی گاز ایران

جهت خدمات بازرسی و رادیوگرافی صنعتی ‌و تفسیر فیلم و آزمایشات غیر مخرب

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

1391

22

گواهینامه آموزش

رتبه اول در سطح ملی

در زمینه مقاومت مصالح و متالورژی

اداره کل آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد

1391

23

گواهینامه آزمایشگاه‌های همکار اداره استاندارد

آزمایشگاه متالورژی

اداره کل استاندارد استان اصفهان

1386

24

گواهینامه آزمایشگاه‌های همکار اداره استاندارد

آزمایشگاه کنترل کیفی مصالح

اداره کل استاندارد استان اصفهان

1386

25

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

خدمات مشاوره مهندسی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

1394