لیست عضویت‌ها

 

 

 

عضویت در مجامع و انجمن‌‌‌های حرفه‌ای و تخصصی

 

 

 

سازمان گواهي دهنده

اولین سال اخذ

1

انجمن صنفی مهندسان مشاور اصفهان

1376

2

جامعه ممیزی و بازرسی اصفهان

1391

3

انجمن خوردگی ایران

1391

4

انجمن صنفی آزمایشگاههای مصالح ساختمانی استان اصفهان

1390

5

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های بازرسی فنی و آزمایشگاه‌های غیر مخرب IRSNT

1380

6

انجمن ژئوتکنیک ایران

1386

7

نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

1392

8

انجمن بتن ایران

1392

9

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

1386