شرکت مهندسین مشاورآزمونه فولاد – میزبان اولین گردهمایی منطقه ای مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی

گردهمایی مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری در اصفهان روزهای سه شنبه و چهارشنبه 18 و 19 اردیبهشت ماه جاری برگزار شد.

جناب آقای دکتر اسدی فر مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبری به اتفاق هیات همراه ،مدیران و کارشناسان عضو شبکه در یک هیات 35 نفره درروز دوم این گردهمایی از آزمایشگاه مرکزی شرکت بازدید نمودند.

در ابتدای برنامه مدیر عامل شرکت ضمن خوش آمد گویی به مهمانان ،امکانات ،توانمندیها و تاریخچه این شرکت را برای حاضرین تشریح نمودند .

در ادامه آقای دکتر اسدی فر و هیات همراه ضمن بازدید از آزمایشگاه مرکزی شرکت درفولاد شهر از نزدیک با تجهیزات و توانمندیهای  شرکت در حوزه های آزمایشگاهی،متالوروژی و مقاومت مصالح آشنا شدند.