عضویت ها

انجمن صنفی مهندسان مشاور اصفهان

جامعه ممیزی و بازرسی اصفهان

انجمن خوردگی ایران ACA

انجمن صنفی آزمایشگاههای مصالح ساختمانی استان اصفهان

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های بازرسی فنی و آزمایشگاه‌های غیر مخرب IRSNT

انجمن ژئوتکنیک ایران

نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

انجمن بتن ایران

گواهی عضویت حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان