مشاوره پوشش

  • علت یابی تخریب پوشش ها به روش های پیشرفته الکتروشیمیایی
  • مشاوره درزمینه رفع نیازهای عملیاتی پوشش های صنعتی در صنایع بالا دستی و پایین دستی نفت وگاز و مدیریت سامانه­های پوششی
  • شناسایی علت تخریب پوشش های به کار رفته و ارائه راه کارهای اصلاحی

خدمات قابل ارائه برای موارد فوق الذکر عبارتند از:

  • کنترل کیفیت سامانه های پوششی برای کاربردهای مختلف صنعتی در سطوح اتمسفریک
  • ارزیابی عملکرد سامانه های پوششی برای سطوح داخلی مخازن ذخیره نفت خام و فرآورده های نفتی،آب آشامیدنی و فاضلاب
  • طراحی آزمون و تجهیزات ارزیابی عملکرد پوشش ها بر مبنای شرایط عملیاتی

ارزیابی عملکرد حفاظتی پوشش ها بر مبنای روش های تسریع الکتروشیمیایی (امپدانس،نویز،کلوین پروبو…..)