مشاور بازدارنده ها و الکتروشیمی

فرمولاسیون و ارزیابی بازدارنده های خوردگی و رسوبگذاری خنک کننده های آبی

 • فرمولاسیون و ارزیابی بازدارنده های خوردگی سیستم های مولد بخار
 • فرمولاسیون و ارزیابی بازدارنده های چاه­ها و خطوط انتقال نفت وگاز
 • ارزیابی بازدارندههای تشکیل هیدرات گازی
 • ارزیابی بازدارنده های خطوط لوله نفت وگاز به روش NACE 1D182
 • پاسخگویی به نیاز عملیاتی در زمینه استفاده از بازدارنده های خوردگی و رسوب
 • انجام مشاوره فنی برای انتخاب بازدارنده های صنعتی قابل استفاده در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
 • ارزیابی های کنترل کیفیت میدانی برای بازدارندهای خوردگی و رسوب مورد استفاده در محیط آبی و نفتی مختلف با شرایط عملیاتی

در این راستا خدمات زیر در موارد فوق الذکر ارائه داده می شود:

 • ارزیابی بازدارنده های خوردگی ورسوب گذاری خنک کننده های گردشی باز و بسته به روش پایلوتی
 • ارزیابی بازدارنده های خوردگی با روش های الکتروشیمی
 • ارزیابی بازدارنده های رسوب مطابق با استاندارد NACE TM0374, NACE TM0197
 • انجام آزمایش های مختلف خوردگی تحت فشار
 • بررسی های خوردگی با روش های:

– امپدانس الکتروشیمیایی

– نویز الکتروشیمیایی

– سیکلیک ولتامتری

– پلاریزاسیون