مشاور خوردگی فلزات

  • تدوین استراتژی های مدیریت خوردگی
  • طراحی سیستم های پایش خوردگی
  • ارزیابی قابلیت سرویس دهی
  • بازرسی بر مبنای ریسک
  • انتخاب مواد
  • تجزیه وتحلیل علل شکست قطعات صنعتی
  • تخمین عمرباقیمانده قطعات صنعتی
  • تجزیه و تحلیل علل خوردگی قطعات صنعت پتروشیمی، نفت و گاز