کسب رتبه 14 در شبکه آزمایشگاه فناوری های راهبردی ریاست جمهوری