گواهینامه ها

1- گواهینامه تائید صلاحیت نهاد بازرسی مطابق با الزامات 17020 سال 1392

2- گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه آزمونه مطابق با الزامات 17025

گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه متالورژی با الزامات 17025

3- گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون مطابق با الزامات 17025

4- HSE

5- ISO 9001

6- پروانه اشتغال کار با اشعه سازمان انرژی اتمی

7- پروانه بازرسی و نمونه برداری از کالاهای داخلی و صادراتی و نمونه برداری از کالاهای وارداتی در سطح استان

8- پروانه بازرسی و نمونه برداری از کالاهای داخلی و صادراتی و نمونه برداری از کالاهای وارداتی

9- پروانه صلاحیت حفاری وزارت نیرو

10- پروانه فنی مهندسی

11- تائیدیه آموزش دفتر آموزش و ترویج استاندارد

12- تائید صلاحیت شرکت نفت و گاز پارس (CTOD)

13- گواهی نامه تائید صلاحیت مسئول ایمنی

14- گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست

15- گواهینامه تائید تامین کنندگان خدمات غیرمخرب جوش رده بندی ایرانیان (ICS)

16- گواهینامه تائید تامین کنندگان خدمات آزمایشگاه متالورژی رده بندی ایرانیان (ICS)

17- گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار متالورژی

18- گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار مقاومت مصالح

19- گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی

20- گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره ژئوتکنیک و بازرسی فنی

21- وندور POGC

22- وندور ایریتک برای آزمون های غیرمخرب

23- وندور پالایش نفت اصفهان

24-  گواهی تائید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی حفاظت از زنگ – شرکت ملی گاز

25- گواهی تائید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی کالا در داخل کشور – شرکت ملی گاز

26- گواهی تائید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی مکانیک – شرکت ملی گاز

27- گواهی تائید صلاحیت جهت ارائه خدمات بازرسی و آزمایشات غیرمخرب – شرکت ملی گاز

28- گواهی تائید صلاحیت جهت رادیوگرافی – شرکت ملی گاز

29- شرکت های دانش بنیان